Η ΒΙΕΝΕΡ ΑΕ διαθέτει:

  • Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 300 MW βάσει απόφασης της ΡΑΕ (154/2016 της 03/06/2016). Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα από τον Δεκέμβριο του 2016
  • Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου βάσει απόφασης της ΡΑΕ (387/2016 της 13/10/2016). Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητα της στον συγκεκριμένο τομέα τον Ιανουάριο του 2017

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του πελατολογίου της σε ηλεκτρική ενέργεια η εταιρεία διαθέτει εμπειρία και την κατάλληλη τεχνογνωσία στις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Συμμετοχή στον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό που διενεργεί το ΕΧΕ για την εκπροσώπηση των πελατών της και την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια
  • Τη σε βάθος ανάλυση των προφίλ κατανάλωσης των υπαρχόντων και εν δυνάμει πελατών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για τη διαμόρφωση ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του πελατολογίου της σε φυσικό αέριο η εταιρεία διαθέτει εμπειρία και την κατάλληλη τεχνογνωσία στις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Σύναψη διμερών συμβάσεων για την εξασφάλιση ποσοτήτων φυσικού αερίου για τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες των πελατών της
  • Συμμετοχή στον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό σε συνεργασία με τους προμηθευτές της για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου