Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας - https://www.rae.gr/

Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών - https://www.energycost.gr/

Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας - https://www.enexgroup.gr/el/home

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας - https://www.deddie.gr/

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - https://www.admie.gr/

Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης - https://www.dapeep.gr/

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - https://www.desfa.gr/